Veri bilimcilerin ya da veri analizleriyle uğraşan akademi ve saha çalışanların karşılaştığı problemlerin başında veri setindeki değişkenlerde eksik gözlemlerle diğer bir deyişle missing data gelmektedir. Literatürde eksik veri atama yöntemleri arasında bir çok yöntem bulunmakla birlikte öne çıkan yöntemlerden bazıları şöyledir: 1. Eksik gözlemlere ortalama değer atama 2. Eksik gözlemlere 0 değeri atama 3. Eksik gözlemlere median değeri atama 4. Eksik gözlemlere PMM yöntemi ile atama 5. Eksik gözlemlere regresyon yöntemi ile atama 6. Eksik gözlemlere EM (Expectation-Maximization) yöntemi ile atama

Bahsedilen bu yöntemlerin dışında eksik veri atama yöntemlerinden makine öğrenme algoritmalarından ya da yöntemlerinden de yararlanabilmektedir. Bunlardan bazıları ise şöyle özetlenebilir: 1. Karar ağaçları (decision trees) yöntemi ile eksik gözlemlere atama yapma 2. KNN (K Nearest Neighbor) yöntemi ile eksik gözlemlere atama yapma 3. Rastgele Orman (RF) Algoritması ile eksik gözlemlere atama

Sayılan bu yöntemleri artırmak mümkündür. Bu çalışma kapsamında eksik veri atama yöntemi olarak ele alınacak ve üzerinde uygulama yapılacak yöntemler ise karar ağaçları, KNN ve RF makine öğrenme yöntemleri olacaktır. Çalışmada örnek uygulama yapılacak veri seti sentetik olarak üretilecektir. Diğer bir deyişle hipotetik olacaktır. Şimdi sırasıyla uygulama adımlarına geçebiliriz.

Yüklenen Kütüphaneler

Aşağıda görüleceği üzere Kütüphane sayısını oldukça fazla tuttum. Bunun nedeni diğer çalışmalarda bu kütüphaneleri kullanmamdır.

library<-c("reactable","crosstalk","dplyr","tibble","tidyr","ggplot2","formattable","ggthemes","readr","readxl","ggpubr","formattable", "ggstance", "stringr","explore", "lubridate","leaflet", "tidytext", "scales", "data.table", "CCA", "pastecs", "gtools", "rmarkdown", "knitr", "gtsummary", "writexl", "ppcor", "reshape2", "GGally", "CCP", "Hmisc", "VIM", "philentropy", "haven","mice")
loading<-sapply(library, require, character.only = TRUE)
## Loading required package: reactable
## Loading required package: crosstalk
## Loading required package: dplyr
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##   filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##   intersect, setdiff, setequal, union
## Loading required package: tibble
## Loading required package: tidyr
## Loading required package: ggplot2
## Loading required package: formattable
## Loading required package: ggthemes
## Loading required package: readr
## Loading required package: readxl
## Loading required package: ggpubr
## Loading required package: ggstance
## 
## Attaching package: 'ggstance'
## The following objects are masked from 'package:ggplot2':
## 
##   geom_errorbarh, GeomErrorbarh
## Loading required package: stringr
## Loading required package: explore
## Loading required package: lubridate
## 
## Attaching package: 'lubridate'
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##   date, intersect, setdiff, union
## Loading required package: leaflet
## Loading required package: tidytext
## Loading required package: scales
## 
## Attaching package: 'scales'
## The following object is masked from 'package:readr':
## 
##   col_factor
## The following objects are masked from 'package:formattable':
## 
##   comma, percent, scientific
## Loading required package: data.table
## 
## Attaching package: 'data.table'
## The following objects are masked from 'package:lubridate':
## 
##   hour, isoweek, mday, minute, month, quarter, second, wday, week,
##   yday, year
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
## 
##   between, first, last
## Loading required package: CCA
## Loading required package: fda
## Loading required package: Matrix
## 
## Attaching package: 'Matrix'
## The following objects are masked from 'package:tidyr':
## 
##   expand, pack, unpack
## 
## Attaching package: 'fda'
## The following object is masked from 'package:graphics':
## 
##   matplot
## Loading required package: fields
## Loading required package: spam
## Loading required package: dotCall64
## Loading required package: grid
## Spam version 2.5-1 (2019-12-12) is loaded.
## Type 'help( Spam)' or 'demo( spam)' for a short introduction 
## and overview of this package.
## Help for individual functions is also obtained by adding the
## suffix '.spam' to the function name, e.g. 'help( chol.spam)'.
## 
## Attaching package: 'spam'
## The following object is masked from 'package:Matrix':
## 
##   det
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##   backsolve, forwardsolve
## See https://github.com/NCAR/Fields for
## an extensive vignette, other supplements and source code
## 
## Attaching package: 'fields'
## The following object is masked from 'package:explore':
## 
##   describe
## Loading required package: pastecs
## 
## Attaching package: 'pastecs'
## The following objects are masked from 'package:data.table':
## 
##   first, last
## The following object is masked from 'package:tidyr':
## 
##   extract
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
## 
##   first, last
## Loading required package: gtools
## Loading required package: rmarkdown
## Loading required package: knitr
## Loading required package: gtsummary
## Loading required package: writexl
## Loading required package: ppcor
## Loading required package: MASS
## 
## Attaching package: 'MASS'
## The following object is masked from 'package:gtsummary':
## 
##   select
## The following object is masked from 'package:formattable':
## 
##   area
## The following object is masked from 'package:dplyr':
## 
##   select
## Loading required package: reshape2
## 
## Attaching package: 'reshape2'
## The following objects are masked from 'package:data.table':
## 
##   dcast, melt
## The following object is masked from 'package:tidyr':
## 
##   smiths
## Loading required package: GGally
## Registered S3 method overwritten by 'GGally':
##  method from  
##  +.gg  ggplot2
## 
## Attaching package: 'GGally'
## The following object is masked from 'package:explore':
## 
##   rescale01
## Loading required package: CCP
## Loading required package: Hmisc
## Loading required package: lattice
## 
## Attaching package: 'lattice'
## The following object is masked from 'package:fda':
## 
##   melanoma
## Loading required package: survival
## Loading required package: Formula
## 
## Attaching package: 'Hmisc'
## The following object is masked from 'package:fields':
## 
##   describe
## The following object is masked from 'package:explore':
## 
##   describe
## The following objects are masked from 'package:dplyr':
## 
##   src, summarize
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##   format.pval, units
## Loading required package: VIM
## Loading required package: colorspace
## VIM is ready to use.
## Suggestions and bug-reports can be submitted at: https://github.com/statistikat/VIM/issues
## 
## Attaching package: 'VIM'
## The following object is masked from 'package:datasets':
## 
##   sleep
## Loading required package: philentropy
## Loading required package: haven
## Loading required package: mice
## 
## Attaching package: 'mice'
## The following object is masked from 'package:CCA':
## 
##   cc
## The following objects are masked from 'package:spam':
## 
##   cbind, rbind
## The following object is masked from 'package:stats':
## 
##   filter
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##   cbind, rbind
as.vector(loading)
## [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
## [16] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
## [31] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Tesadüfi sentetik (hipotetik) veri üretme

** Bu kısımda 4 değişkenli bir veri seti basit tekrarlı örneklem yöntemi kullanılarak üretilecektir.

atama=c(1:10000, rep(NA, 10000))
set.seed(61)#aynı sonuçları almak için
v1=sample(atama, 1000, replace=TRUE)
v2=sample(atama, 1000, replace=TRUE)
v3=sample(atama, 1000, replace=TRUE)
v4=sample(atama, 1000, replace=TRUE)
veri<-cbind(v1, v2,v3,v4) %>% as_tibble()


kable(head(veri, 20))#ilk 20 gözlem
v1 v2 v3 v4
1066 4703 NA 6745
2794 4877 6961 NA
NA NA 5195 NA
8980 NA NA NA
4962 475 NA 7929
5451 NA NA NA
NA NA NA 8980
NA NA 7764 5097
NA 9736 2428 5648
NA 9363 NA 1057
7758 820 726 1659
6592 38 5296 NA
8060 184 NA NA
4891 NA 9332 NA
4879 6856 2118 NA
NA NA NA 9575
NA NA NA 2694
6555 3404 NA NA
3901 NA 8710 3917
9358 NA 8097 1597

Eksik verileri görselleştirme

Burada veri setinde değişkene göre eksik veri olan gözlem sayısı ile ilgili değişkendeki gözlem sayıları içindeki oranı verilmiştir.

explore_all(veri)

Karar ağaları ile eksik veri atama

dt<-mice(veri, method = "cart")
## 
## iter imp variable
##  1  1 v1 v2 v3 v4
##  1  2 v1 v2 v3 v4
##  1  3 v1 v2 v3 v4
##  1  4 v1 v2 v3 v4
##  1  5 v1 v2 v3 v4
##  2  1 v1 v2 v3 v4
##  2  2 v1 v2 v3 v4
##  2  3 v1 v2 v3 v4
##  2  4 v1 v2 v3 v4
##  2  5 v1 v2 v3 v4
##  3  1 v1 v2 v3 v4
##  3  2 v1 v2 v3 v4
##  3  3 v1 v2 v3 v4
##  3  4 v1 v2 v3 v4
##  3  5 v1 v2 v3 v4
##  4  1 v1 v2 v3 v4
##  4  2 v1 v2 v3 v4
##  4  3 v1 v2 v3 v4
##  4  4 v1 v2 v3 v4
##  4  5 v1 v2 v3 v4
##  5  1 v1 v2 v3 v4
##  5  2 v1 v2 v3 v4
##  5  3 v1 v2 v3 v4
##  5  4 v1 v2 v3 v4
##  5  5 v1 v2 v3 v4
kable(head(mice::complete(dt,1),20))# Atama sonrası ilk 20 gözlem
v1 v2 v3 v4
1066 4703 3503 6745
2794 4877 6961 9634
7876 9736 5195 96
8980 4480 8791 2613
4962 475 7395 7929
5451 5640 3672 2689
4024 1206 5292 8980
6209 7395 7764 5097
7829 9736 2428 5648
5534 9363 196 1057
7758 820 726 1659
6592 38 5296 8980
8060 184 7034 2368
4891 9478 9332 7387
4879 6856 2118 883
2731 3737 7388 9575
6460 9599 2776 2694
6555 3404 4282 4687
3901 5895 8710 3917
9358 9037 8097 1597

KNN (K Nearest Neighbor) Algoritması İle Eksik Veri Ataması Yapılması

KNN algortiması hem sınıflandırma hem de regresyon problemlerinin çözümünde kullanılabilmektedir. Buradan bakıldığında hem kategorik hem de sürekli ve kesikli nitelikte olan değişkenlerde eksik veri gözlemlerinin atanmasında alternatif non-parametrik denetimli (supervised) yöntemlerden birisidir.

Esas olarak özellik benzerliğine dayanmaktadır. KNN, bir veri noktasının komşusuna ne kadar benzediğini kontrol eder ve veri noktasını en çok benzediği sınıfa göre sınıflandırır.

library(VIM)
eksikknn <- kNN(veri)
eksikknn[,1:4] %>% head(20) %>% kable() #ilk 20 gözlem
v1 v2 v3 v4
1066 4703 4437 6745
2794 4877 6961 1974
6324 2115 5195 2802
8980 3487 6443 2413
4962 475 9037 7929
5451 7332 1474 5638
6828 5071 3840 8980
7829 8593 7764 5097
4711 9736 2428 5648
5348 9363 3117 1057
7758 820 726 1659
6592 38 5296 2689
8060 184 6363 8145
4891 8661 9332 5710
4879 6856 2118 6167
6988 2044 8365 9575
4756 2465 3815 2694
6555 3404 9751 6620
3901 2139 8710 3917
9358 3880 8097 1597

Rastgele Orman Algoritması (RF) Kullanılarak Eksik Veri Ataması Yapılması

rfdf <- mice(veri, meth = "rf", ntree = 50, seed = 61)#ntree yetiştirilecek ağaç sayısını göstermektedir.
## 
## iter imp variable
##  1  1 v1 v2 v3 v4
##  1  2 v1 v2 v3 v4
##  1  3 v1 v2 v3 v4
##  1  4 v1 v2 v3 v4
##  1  5 v1 v2 v3 v4
##  2  1 v1 v2 v3 v4
##  2  2 v1 v2 v3 v4
##  2  3 v1 v2 v3 v4
##  2  4 v1 v2 v3 v4
##  2  5 v1 v2 v3 v4
##  3  1 v1 v2 v3 v4
##  3  2 v1 v2 v3 v4
##  3  3 v1 v2 v3 v4
##  3  4 v1 v2 v3 v4
##  3  5 v1 v2 v3 v4
##  4  1 v1 v2 v3 v4
##  4  2 v1 v2 v3 v4
##  4  3 v1 v2 v3 v4
##  4  4 v1 v2 v3 v4
##  4  5 v1 v2 v3 v4
##  5  1 v1 v2 v3 v4
##  5  2 v1 v2 v3 v4
##  5  3 v1 v2 v3 v4
##  5  4 v1 v2 v3 v4
##  5  5 v1 v2 v3 v4
kable(head(mice::complete(rfdf,1),20))# Atama sonrası ilk 20 gözlem
v1 v2 v3 v4
1066 4703 4691 6745
2794 4877 6961 3231
5555 9750 5195 2707
8980 2271 2724 3566
4962 475 6859 7929
5451 4321 657 6520
9074 5923 5824 8980
4866 4318 7764 5097
4641 9736 2428 5648
8799 9363 4960 1057
7758 820 726 1659
6592 38 5296 6106
8060 184 7318 8948
4891 8292 9332 2302
4879 6856 2118 6498
7736 836 5296 9575
9008 602 8097 2694
6555 3404 2792 4343
3901 6124 8710 3917
9358 682 8097 1597

Faydalı olması dileğiyle. Bilimle ve teknolojiyle kalınız. Saygılarımla…