Vẽ đồ thị PCI 13 tỉnh miền tây

Dạng đồ thị barplot nằm ngang


1. Lấy dữ liệu về

library(ggplot2)
dulieu <- read.csv("http://solieu.vip/csv/data2018.csv")
attach(dulieu)
head(dulieu)
##  ï..STT YEAR    PROVINE CODE  LAB  LnLAB  PCI X_MARKET X_DATDAI
## 1   1 2010    Long An  1 854.4 6.750399 55.34   7.19 6.984733
## 2   2 2010 Tiá»\201n Giang  2 1011.5 6.919190 53.58   6.92 7.480912
## 3   3 2010   Bến Tre  3 792.6 6.675319 57.14   7.59 7.297698
## 4   4 2010   Trà Vinh  4 584.1 6.370072 59.54   7.37 8.654261
## 5   5 2010  VÄ©nh Long  5 612.9 6.418202 55.94   7.04 6.617867
## 6   6 2010 Ä\220ồng Tháp  6 988.6 6.896290 62.08   7.09 7.365447
##  X_MINHBACH X_TIMES X_CPHI09 X_NANGDONG X_HTCTY X_LDONG X_PHAPLY SL  FDI
## 1    6.50  7.07   6.98    5.55  4.90  5.58   4.59 38 628.8
## 2    6.19  5.38   7.04    6.27  4.53  5.37   4.40 15 160.8
## 3    5.84  7.18   8.22    6.68  3.88  4.90   5.55 9 38.7
## 4    6.07  7.04   8.53    7.75  3.58  5.36   5.19 7 54.2
## 5    6.65  7.08   7.53    6.00  4.19  5.40   5.43 4  4.8
## 6    6.26  8.08   7.57    7.38  6.03  5.13   7.17 0  0.0
##   LnFDI  Cno  SHIP  LnSHIP Port Lab15_Edu LabEdu
## 1 6.443813 116.4 15301.5 9.635706  0  79,772  79.77
## 2 5.080161 115.1 9785.3 9.188637  1  87,514  87.51
## 3 3.655840 108.1 3216.6 8.076080  0  69,100  69.10
## 4 3.992681 143.1 3429.3 8.140111  0  45,886  45.89
## 5 1.568616 109.9 4926.2 8.502323  1  45,638  45.64
## 6 0.000000 107.4 3019.9 8.012979  1  57,000  57.00

2. Tạo dữ liệu mới

datamoi <-aggregate(PCI,by=list(PROVINE), FUN=mean)
names(datamoi) <-c("Nhom","X")
datamoi$X2 <-datamoi$X -mean(datamoi$X)
datamoi$ploai <-ifelse(datamoi$X2 <0,"Tren","Duoi")
datamoi <-datamoi[order(datamoi$X),]
datamoi$tentinh <-factor(datamoi$Nhom, levels=datamoi$Nhom)
datamoi$nhan <-round(datamoi$X2,2)
datamoi$so <-round(datamoi$X,2)
attach(datamoi)
head(datamoi)
##      Nhom    X     X2 ploai   tentinh nhan  so
## 5    Cà Mau 52.36111 -4.6485470 Tren   Cà Mau -4.65 52.36
## 11 Tiá»\201n Giang 54.57222 -2.4374359 Tren Tiá»\201n Giang -2.44 54.57
## 3  Bạc Liêu 56.08556 -0.9241026 Tren Bạc Liêu -0.92 56.09
## 7  Hậu Giang 56.51444 -0.4952137 Tren Hậu Giang -0.50 56.51
## 2   An Giang 56.52889 -0.4807692 Tren   An Giang -0.48 56.53
## 6  Cần Thơ 56.62667 -0.3829915 Tren  Cần Thơ -0.38 56.63

3. Vẽ đồ thị barplot nằm ngang

library(hrbrthemes)
my_colors<-c("#8C3F4D")
my_font <-"Roboto Condensed"
library(ggplot2)
 ggplot(data=datamoi,aes(x=tentinh, y=so)) +
 geom_col(fill = my_colors, color = my_colors, width = 0.8) +
 
 geom_text(aes(label = so), hjust = 1.1, color = "white", size = 5.5, family = my_font) + 
 coord_flip() +
 theme_ft_rc() + 
 theme(panel.grid = element_blank()) + 
 theme(axis.text.x = element_blank()) + 
 theme(axis.text.y = element_text(color = "white", size = 16, family = my_font)) + 
 theme(plot.title = element_text(size = 28)) + 
 theme(plot.subtitle = element_text(family = my_font, size = 16, color = "grey80")) + 
 theme(plot.caption = element_text(family = my_font, size = 13, face = "italic")) + 
 scale_y_discrete(expand = c(0.01, 0)) + 
 theme(plot.margin = unit(c(1.2, 1.2, 1.2, 1.2), "cm")) + 
 labs(x = NULL, y = NULL, 
    title = "Đồ thị 13 tỉnh miền tây Nam bộ", 
    subtitle = "Dạng đồ thị Barplot nằm ngang", 
    caption = "Data Source: Thongke.club")
## Warning in grid.Call(C_stringMetric, as.graphicsAnnot(x$label)): font family not
## found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_stringMetric, as.graphicsAnnot(x$label)): font family not
## found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_stringMetric, as.graphicsAnnot(x$label)): font family not
## found in Windows font database
## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database
## Warning in grid.Call.graphics(C_text, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, :
## font family not found in Windows font database
## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database

## Warning in grid.Call(C_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y, : font
## family not found in Windows font database