Vẽ đồ thị CPI

Loại đồ thị 50-50


Kết nối dữ liệu

dulieu <-read.csv("http://solieu.vip/csv/data2018.csv")

Tạo data mới với CPI trung bình

attach(dulieu)

# Tính trung bình
datamoi <-aggregate(PCI,by=list(PROVINE), FUN=mean)

# Đặt tên biến
names(datamoi) <-c("Nhom","X")

# Tính giá trị trên 50% và dưới 50%
datamoi$X2 <-datamoi$X -mean(datamoi$X)

# Tạo biến phân loại
datamoi$ploai <-ifelse(datamoi$X2 <0,"Tren","Duoi")

# Sắp xếp lại dữ liệu theo X2
datamoi <-datamoi[order(datamoi$X2),]

# Chuyển biến Nhóm thành chữ (string)
datamoi$tentinh <-factor(datamoi$Nhom, levels=datamoi$Nhom)

Vẽ đồ thị

Load các gói cần thiết

library(ggplot2)
library(dplyr)
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##   filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##   intersect, setdiff, setequal, union
library(ggrepel)
attach(datamoi)
datamoi$nhan <-round(datamoi$X2,2)
datamoi$solieu <-round(datamoi$X,0)

Vẽ đồ thì 50-50 với dữ liệu CPI

ggplot(datamoi, aes(x=tentinh, y=nhan)) +  
geom_bar(stat='identity', aes(fill=ploai), width=.5) +   
geom_text(data = datamoi %>% filter(nhan > 0), aes(label = nhan), hjust = -0.3, color = "#00ba38", size = 5,,fontface="bold") +  
geom_text(data = datamoi %>% filter(nhan <= 0), aes(label = nhan), hjust = 1.2, color = "#f8766d", size = 5,,fontface="bold") + 
scale_fill_manual(name="Chú thích:", 
          labels = c("Trên trung bình", "Dưới trung bình"), 
          values = c("Duoi"="#00ba38", "Tren"="#f8766d")) + 
labs(subtitle="PCI trung bình giai đoạn 2010-2018",
    x=NULL,
    y=NULL,
    
    title= "Biểu đồ Diverging Bars" )+
ylim(-5.5,7.1)+ 
geom_rect(aes(xmin = 0.5, xmax = Inf, ymin = 7, ymax = 7.1), fill = "#efefe3")+ 
geom_text_repel(data =filter(datamoi,nhan > 0) , aes(x = tentinh, y = 7, label = solieu),direction = c("both", "y", "x"),nudge_y = 1,colour="#00ba38",size=5,fontface="bold") +
geom_text_repel(data = filter(datamoi,nhan <= 0), aes(x = tentinh, y = 7, label = solieu),direction = c("both", "y", "x"),nudge_y = 1,colour="#f8766d",size=5,fontface="bold") +
coord_flip()+
theme(axis.text.y=element_text(size=13,color="#002feb"))+
theme(legend.position = "none")

Chú ý: