library(XML)
url="http://nda.nic.in/martyrs.html"
tables=readHTMLTable(url)
str(tables)
## List of 13
## $ NULL  :'data.frame': 303 obs. of 5 variables:
##  ..$ V1: Factor w/ 23 levels "","2/LT","BRIG",..: 1 1 1 8 1 18 17 17 16 1 ...
##  ..$ V2: Factor w/ 279 levels "","A  BANDYOPADHYAY",..: 79 NA NA NA NA NA 89 NA NA NA ...
##  ..$ V3: Factor w/ 183 levels "","-","1  DOGRA",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  ..$ V4: Factor w/ 91 levels "1","10","100",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
##  ..$ V5: Factor w/ 16 levels "A","B","C","D",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ NULL  :'data.frame': 301 obs. of 5 variables:
##  ..$ V1: Factor w/ 23 levels "","2/LT","BRIG",..: 1 8 1 18 17 17 16 1 14 20 ...
##  ..$ V2: Factor w/ 278 levels "","A  BANDYOPADHYAY",..: NA NA NA NA 88 NA NA NA NA 139 ...
##  ..$ V3: Factor w/ 183 levels "","-","1  DOGRA",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA 183 ...
##  ..$ V4: Factor w/ 91 levels "1","10","100",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA 91 ...
##  ..$ V5: Factor w/ 16 levels "A","B","C","D",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA 16 ...
## $ NULL  : NULL
## $ NULL  :'data.frame': 295 obs. of 5 variables:
##  ..$ V1: Factor w/ 21 levels "","2/LT","BRIG",..: 16 15 1 13 18 10 11 4 9 9 ...
##  ..$ V2: Factor w/ 278 levels "","A  BANDYOPADHYAY",..: NA NA NA NA 139 199 165 148 87 163 ...
##  ..$ V3: Factor w/ 183 levels "","-","1  DOGRA",..: NA NA NA NA 183 138 104 112 179 179 ...
##  ..$ V4: Factor w/ 91 levels "1","10","100",..: NA NA NA NA 91 18 49 2 9 10 ...
##  ..$ V5: Factor w/ 16 levels "A","B","C","D",..: NA NA NA NA 16 1 1 1 1 1 ...
## $ NULL  :'data.frame': 284 obs. of 5 variables:
##  ..$ V1: Factor w/ 21 levels "","2/LT","BRIG",..: 16 15 1 13 18 10 11 4 9 9 ...
##  ..$ V2: Factor w/ 276 levels "A  BANDYOPADHYAY",..: NA NA NA NA 137 197 163 146 86 161 ...
##  ..$ V3: Factor w/ 182 levels "-","1  DOGRA",..: NA NA NA NA 182 137 103 111 178 178 ...
##  ..$ V4: Factor w/ 91 levels "1","10","100",..: NA NA NA NA 91 18 49 2 9 10 ...
##  ..$ V5: Factor w/ 16 levels "A","B","C","D",..: NA NA NA NA 16 1 1 1 1 1 ...
## $ NULL  :'data.frame': 1 obs. of 1 variable:
##  ..$ Our Heroes: Factor w/ 1 level "": 1
## $ martyrs: NULL
## $ martyrs:'data.frame': 272 obs. of 5 variables:
##  ..$ RANK : Factor w/ 15 levels "2/LT","BRIG",..: 9 10 3 8 8 6 13 1 1 1 ...
##  ..$ NAME : Factor w/ 270 levels "A  BANDYOPADHYAY",..: 192 158 141 85 156 64 181 80 260 135 ...
##  ..$ UNIT : Factor w/ 179 levels "-","1  DOGRA",..: 135 103 111 176 176 175 175 130 121 162 ...
##  ..$ COURSE: Factor w/ 90 levels "1","10","100",..: 18 49 2 9 10 12 13 16 16 17 ...
##  ..$ SQN  : Factor w/ 15 levels "A","B","C","D",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ martyrs: NULL
## $ martyrs:'data.frame': 5 obs. of 5 variables:
##  ..$ RANK : Factor w/ 4 levels "CAPT","FLG OFFR",..: 2 1 1 3 4
##  ..$ NAME : Factor w/ 5 levels "GR SINGH","JS MALIK",..: 5 3 1 4 2
##  ..$ UNIT : Factor w/ 4 levels "5 ASSAM","5 SIKH",..: 4 2 1 4 3
##  ..$ COURSE: Factor w/ 5 levels "23","26","28",..: 3 4 5 2 1
##  ..$ SQN  : Factor w/ 5 levels "D","H","J","K",..: 1 2 3 4 5
## $ NULL  :'data.frame': 10 obs. of 3 variables:
##  ..$ V1: Factor w/ 1 level "": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
##  ..$ V2: Factor w/ 2 levels "","JOINING INSTRUCTIONS - 136TH COURSE\r\n           \r\n           SUO MOTU DISCLOSURE UNDER"| __truncated__: 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
##  ..$ V3: Factor w/ 1 level "": NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1
## $ NULL  :'data.frame': 1 obs. of 2 variables:
##  ..$ : Factor w/ 1 level "": 1
##  ..$ : Factor w/ 1 level "JOINING INSTRUCTIONS - 136TH COURSE\r\n           \r\n           SUO MOTU DISCLOSURE UNDER"| __truncated__: 1
## $ NULL  :'data.frame': 1 obs. of 1 variable:
##  ..$ V1: Factor w/ 1 level "Designed & Developed by National Defence Academy. Site hosted by NIC. \r\n  Copyright 2014 National Defence A"| __truncated__: 1
names(tables)
## [1] "NULL"  "NULL"  "NULL"  "NULL"  "NULL"  "NULL"  "martyrs"
## [8] "martyrs" "martyrs" "martyrs" "NULL"  "NULL"  "NULL"
tables[8]
## $martyrs
##     RANK                    NAME
## 1   LT COL                 RP  SINGH
## 2    MAJ                 PS  RAMAN
## 3    CAPT                NM  CHADHA
## 4   LT CDR          JOGINDER  KRISHNA PURI
## 5   LT CDR              PRABHAT  KUMAR
## 6   FLT LT                 GS  AHUJA
## 7  SQN LDR                RC  SACHDEV
## 8    2/LT                 IM  KHAN
## 9    2/LT                VN  ATHALE
## 10   2/LT                 NC  KOHLI
## 11    COL                SSS  RAMAN
## 12   CAPT              MANJEET  SINGH
## 13   CAPT                 PK  JOHRI
## 14    MAJ               SP  SINGH, SM
## 15   2/LT                 VR  DUBAL
## 16   BRIG                 BS SHERGIL
## 17   CAPT                YV  PRASAD
## 18    MAJ             MANWINDRA  SINGH
## 19    MAJ                  A MATHUR
## 20   CAPT              R  SUBRAMANIAM
## 21  SQN LDR                 PK CHHIKARA
## 22   CAPT               AMIT  SEMVAL
## 23   CAPT                KHAWAR SAEED
## 24   CAPT                 SS  MALIK
## 25  FLT LT                 AMIT SINGH
## 26  LT COL               ONKAR  SINGH
## 27  SQN LDR                 NK  MALIK
## 28    MAJ             YOGENDRA  TANDON
## 29    MAJ                  SM  DEV
## 30   CAPT       GS  SALARIA, PVC (Posthumous)
## 31    MAJ       SM  SHARMA, Vr C (Posthumous)
## 32    MAJ              RANVEER  SINGH
## 33    MAJ               VR  CHOUDHARY
## 34    LT              MANVEER  SINGH
## 35    MAJ                 GC  VERMA
## 36    MAJ               BS  RANDHAWA
## 37   2/LT                 S  DAGAR
## 38    MAJ                 BS  MEHTA
## 39    MAJ               BHAGAT  SINGH
## 40    LT               SH  KUNDANMAL
## 41   2/LT              MARINDER  SINGH
## 42   2/LT               GK  MOHINDRA
## 43   2/LT                  DK  DAS
## 44   2/LT                 KJ  SINGH
## 45  SQN LDR                 R  PUNDIR
## 46    MAJ               PR  TATHAWADE
## 47    MAJ              AJAY  PAL SINGH
## 48   2/LT      RAKESH  SINGH, AC (Posthumous)
## 49    MAJ                  SJ SINGH
## 50   CAPT                  VK SINGH
## 51   CAPT           GURJINDER  SINGH SURI
## 52   CAPT              NITIN  CHAVHAN
## 53   CAPT             JAGDISH  CHANDRA
## 54   CAPT              AMARJIT  SINGH
## 55  LT COL                 RK  DIWAN
## 56   CAPT                DPS  DUTTA
## 57    LT                 MR  PALTA
## 58   CAPT                 JS  MALIA
## 59   CAPT               SURJIT  SINGH
## 60    MAJ                SKS  WALIA
## 61  FLT LT                 VV  TAMBE
## 62   2/LT                 RVS  RANA
## 63    LT                   PK GAUR
## 64    LT               IGNATIOUS LOPEZ
## 65    LT                UMA MAHESHWAR
## 66    LT                  SEN GUPTA
## 67   2/LT                 SS  GILL
## 68   2/LT                 UC  GUPTA
## 69   2/LT              NAVNEET  SWARAJ
## 70    MAJ               DILIP  SINGH
## 71    MAJ                MS  DAHIYA
## 72    MAJ                 SUSHIL AIMA
## 73    MAJ                 M  TALWAR
## 74    MAJ              SAMEER  KOTWAL
## 75  FLT LT             V  KRISHNAMURTHAY
## 76   CAPT              HARI  RAJ KUMAR
## 77    MAJ                 JOJY JOSEPH
## 78    LT               ASHOK  KUMAR
## 79  FLT LT                ANSHUL KHATI
## 80    MAJ                 J  PRATAP
## 81  LT COL                 MD  ANAND
## 82  LT COL                 VP  GHAI
## 83    MAJ                  MS  BAL
## 84  LT COL                 D  NARANG
## 85  LT COL                 SS  MALIK
## 86   CAPT                KL  SHUKLA
## 87  FLT LT                 VM  JOSHI
## 88   2/LT                VK  GOSWAMI
## 89   2/LT                 KS  GOPAL
## 90    LT              CHARANJEET SINGH
## 91  LT COL              R  VISHWANATHAN
## 92   CAPT           RAVINDER  SINGH MADAR
## 93  SQN LDR                AJAY  AHUJA
## 94   2/LT               RAJESH  KUMAR
## 95    COL                 NEERAJ SOOD
## 96    MAJ               NAVNEET  VATS
## 97  FLT LT                 SR  KAGDI
## 98   CAPT              ADITYA  MISHRA
## 99   CAPT              RAMESH  CHANDER
## 100   MAJ               P SHYAM SUNDER
## 101   CAPT                ATUL  SOMRA
## 102   CAPT           BADAL  SINGH SIKARWAR
## 103   MAJ                SR  MANDKE
## 104    LT                BI  GOSWAMI
## 105    LT                 DS  BARAR
## 106   2/LT                CS  DHILLON
## 107   2/LT             CHATRAPATI  SINGH
## 108   2/LT               ROMESH  PURI
## 109   MAJ                 DS  PANNU
## 110   2/LT              HARJEET  SINGH
## 111   CAPT             DALJINDER  SINGH
## 112   MAJ             RANJIT  MUTHANNA
## 113   COL                 JAI PRAKASH
## 114   CAPT              SUNIL  CHANDRA
## 115  LT COL                SCHNJ  RAJA
## 116   MAJ                SS  SHARMA
## 117   MAJ                ROHIT  DUTT
## 118   COL               GS  SARNA, KC
## 119   CAPT ARUN  SINGH JASROTIA, AC (Posthumous), SM
## 120   2/LT    PUNEET  NATH DUTT, AC (Posthumous)
## 121   CAPT               ANUJ  NAYYAR
## 122   CAPT             KC  DHARASHIVKAR
## 123   CAPT            AMIT  KUMAR CHANDAN
## 124   MAJ                PUNEET KAROL
## 125    LT              RANJEET  SINGH
## 126  LT CDR             RAJAT  KUMAR SEN
## 127  FLT LT               TK  CHAUDHARY
## 128   CAPT               GP  BHATNAGAR
## 129   CAPT                 AK  DUTT
## 130    LT                SC  CHAWLA
## 131   2/LT             GURUCHARAN  SINGH
## 132   MAJ          MANMOHAN SINGH BAJAJ, SC
## 133   CAPT                HC  GUJRAL
## 134  FLT LT           HARBIR  SINGH SHIROHI
## 135   MAJ                 RD  VATS
## 136  FLT LT                 RB  MEHTA
## 137   CAPT                KS  CHILLAR
## 138   MAJ                 RK  ARORA
## 139   2/LT                KS  PIRHAR
## 140    LT              RAVI  LARORIYA
## 141   MAJ              YASHJIT  SEHGAL
## 142  FLT LT                 PV  APTE
## 143   CAPT                 RM  GUPTA
## 144   CAPT                MS  DUGGAL
## 145   CAPT               MS  PATHANIA
## 146   2/LT              VP  SINGH, VrC
## 147   COL                  DJ SINGH
## 148   2/LT     ARUN  KHETARPAL, PVC (Posthumous)
## 149   MAJ                NJD  SINGH
## 150   CAPT            ARUN  SHANKAR KURUR
## 151  LT COL                MAHAVIR SINGH
## 152  MAJOR               GURPREET SINGH
## 153   CAPT               RAJESH  GARG
## 154  WG CDR               RS DHALIVAL, VM
## 155   MAJ                MH PITAMBARE
## 156   CAPT              JITESH  BHUTANI
## 157   MAJ             N  JAWAHAR REDDY
## 158   CAPT                RVR  REDDY
## 159   MAJ             RUSHIKESH BB RAMANI
## 160   CAPT              RAJINDER  SINGH
## 161   CAPT                 BB  GHOSH
## 162   MAJ                CHAMAN  LAL
## 163  FLT LT                S  BHARDWAJ
## 164   2/LT             AMIR  LAKHAN PAL
## 165   CAPT                RC  BAKSHI
## 166   MAJ                AK  KANNAL
## 167   MAJ                JVS  MAKIN
## 168   CAPT                DS  AHLAWAT
## 169   2/LT                M  GHANEKAR
## 170   2/LT                B  MASSAND
## 171   2/LT               KR  BHADBHADE
## 172   COL                   PB GOLE
## 173  LT COL             AJIT  BHANDARKAR
## 174   MAJ               SANJAY  SOOD
## 175 SQN LDR                SANDEEP JAIN
## 176   CAPT            RAVINDRA  CHIKKARA
## 177   CAPT              PANKAJ  SHARMA
## 178    LT               GAUTAM  JAIN
## 179    LT                SS  DHINDSA
## 180   CAPT         HARSHAN R, AC (Posthumous)
## 181  FLT LT                  AB KOLHE
## 182   CAPT                DS  JASWAL
## 183   MAJ                 KS  RANA
## 184   MAJ                 KR  PURI
## 185  LT COL                 IBS  BAWA
## 186   CAPT                SP  DHINGRA
## 187   2/LT                SK  JASWAL
## 188  LT COL                AS  SEKHON
## 189   2/LT              MPS  CHOUDHARY
## 190   MAJ                 SM  BHATT
## 191   CAPT               PRAMOD  JOLLY
## 192  SUB LT              SARAN  SURENDRA
## 193  FLT LT                   S SINGH
## 194 FLG OFFR                 UP BHAGWAT
## 195  FLT LT                 M  TRIKHA
## 196   MAJ              MUKESH CHAURASIA
## 197   CAPT             A  BANDYOPADHYAY
## 198   CAPT               MMS  GAMBHIR
## 199  LT CDR                ASHOK  RAI
## 200   CAPT                 G  MUBAI
## 201   2/LT                PK  UKPPAL
## 202   CAPT                KS  RATHEE
## 203   CAPT                 U  RAMDAS
## 204 FLG OFFR                 PK  SAHU
## 205   COL       NJ  NAIR, AC (Posthumous), KC
## 206   MAJ                 SANTANU NAG
## 207   MAJ                 U  JAITLY
## 208   CAPT             DHANWANT  SHARMA
## 209   CAPT                 S  BURMAN
## 210   MAJ               DEEPAK  RAWAT
## 211   MAJ                 AS BHADURIA
## 212   CAPT           AMARDEEP  SINGH SARA
## 213   MAJ      MOHIT SHARMA, AC (Posthumous), SM
## 214 PLT OFFR               RB  UMRALKAR
## 215   MAJ              RK  CHATURVEDI
## 216   MAJ               MANOJ  KUMAR
## 217   CAPT              N  MURLIDHARAN
## 218   2/LT               RAMESH  RAWAT
## 219   MAJ SUDHIR  KUMAR WALIA, AC (Posthumous), SM*
## 220   MAJ               AK  TRIPATHI
## 221   MAJ           MILTON  BOBAN KURIAN
## 222  WG CDR                  D BHATIA
## 223   MAJ               YOGESH  GUPTA
## 224   CAPT               KEVIN  KUMAR
## 225    LT                AMIT  SINGH
## 226   CAPT                GAUTAM SHARMA
## 227   CAPT                 KS  MANN
## 228    LT               VIKRAM  SINGH
## 229   2/LT                RPS  KALRA
## 230   MAJ             SATPRAKASH  VERMA
## 231   CAPT                SPS  SEKHON
## 232   2/LT                 V  KAYAST
## 233   MAJ                LM  BHATIA
## 234   2/LT                VP SAPATNEKAR
## 235   CAPT                 HK  MEHTA
## 236   2/LT                N  SHISODIA
## 237   2/LT                SK  VASHIST
## 238   CAPT               SANJAY  DOGRA
## 239   MAJ       RK  JOON, AC (Posthumous), SC
## 240   MAJ               VIVEK  GUPTA
## 241   CAPT             SHAILESH  RIALACH
## 242   CAPT                SUMEET  ROY
## 243   MAJ               SAMRAT  MAITI
## 244    LT               PANKAJ  JUYAL
## 245  FLT LT                A SHARMA, VSM
## 246  FLT LT                  TS CHAVAN
## 247   MAJ              SURINDER  KUMAR
## 248    LT            PAWAN  KUMAR SINGH
## 249   2/LT                 LS  MODI
## 250   2/LT                 IK  GUPTA
## 251   CAPT                 PN  PATHE
## 252   2/LT              KAMAL  GAMBHIR
## 253    LT                 AG  PATIL
## 254   2/LT                RM  NARESH
## 255   MAJ              SANJAY  LOHCHAB
## 256 SQN LDR             SANJAY  BHARDWAJ
## 257   MAJ             LALSON  VARGHESH
## 258    LT               HEMANT  SINGH
## 259   MAJ             SALAMAN AHMAD KHAN
## 260   CAPT                   VK RANA
## 261 SQN LDR                  KR MURTHY
## 262  FLT LT               ABHIJIT GADGIL
## 263   CAPT   MANOJ  KUMAR PANDEY, PVC (Posthumous)
## 264   CAPT              SOORAJ  SHARMA
## 265   CAPT                  NS SIDHU
## 266 SQN LDR                 S BASU, SC
## 267    LT      ATUL  KATARIA, SM (Posthumous)
## 268  LT CDR              SAURABH  SAXENA
## 269  FLT LT                  RK SERRAO
## 270   CAPT                AMOL  KALIA
## 271   MAJ    SANDEEP UNNIKRISHNAN, AC (Posthumous)
## 272   <NA>                    <NA>
##           UNIT COURSE SQN
## 1        7  PARA   2  A
## 2      4  SIKH LI   6  A
## 3      5  FD REGT   10  A
## 4           IN   11  A
## 5           IN   12  A
## 6           IAF   14  A
## 7           IAF   15  A
## 8      65  FD COY   18  A
## 9    52  PARA FD BTY   18  A
## 10      9  PUNJAB   19  A
## 11     340INF  BDR   25  A
## 12     35  LT REGT   28  A
## 13       4/5  GR   34  A
## 14     5/5  GR (FF)   34  A
## 15       4  PARA   37  A
## 16      HQ 7 SEC RR   39  A
## 17     1  PARA (SF)   56  A
## 18        28  RR   73  A
## 19       ENGINEERS   77  A
## 20     1  PARA (SF)   87  A
## 21          IAF   88  A
## 22      16  DOGRA   91  A
## 23        7 KUMAON   96  A
## 24    10  PARA (SF)   99  A
## 25          IAF   99  A
## 26     10  GARH RIF   1  B
## 27          IAF   2  B
## 28      4  RAJPUT   4  B
## 29     85  LT REGT   7  B
## 30       3/1  GR   10  B
## 31       8 JAK RIF   11  B
## 32      19  PUNJAB   13  B
## 33     9  ENGR REGT   13  B
## 34      4  INF DIV   16  B
## 35       3  DOGRA   17  B
## 36      4  RAJPUT   18  B
## 37       1  SIKH   19  B
## 38    70  ARMD REGT   19  B
## 39      6  GUARDS   20  B
## 40           IN   22  B
## 41     14  FD REGT   25  B
## 42       6/5  GR   26  B
## 43      12  KUMAON   37  B
## 44      14  HORSE   37  B
## 45          IAF   62  B
## 46      8  JAK LI   64  B
## 47      3R  O FLT   74  B
## 48    22  GRANADIERS   79  B
## 49        12 DOGRA   79  B
## 50          ARTY   84  B
## 51      12  BIHAR   90  B
## 52    115  ENGR REGT   92  B
## 53      18  FD COY   4  C
## 54      5  GUARDS   7  C
## 55    70  ARMD REGT   8  C
## 56      3  JAK RIF   14  C
## 57       4  SIKH   15  C
## 58     3  GARH RIF   16  C
## 59       7  SIKH   21  C
## 60     82  LT REGT   22  C
## 61          IAF   22  C
## 62    19  MARATHA LI   24  C
## 63          ARTY   25  C
## 64           -   33  C
## 65           -   33  C
## 66           -   33  C
## 67       9  HORSE   35  C
## 68      1  JAK RIF   35  C
## 69     39  MED REGT   37  C
## 70     8  ENGR REGT   63  C
## 71      18  MADRAS   66  C
## 72          ADA   73  C
## 73       9  MAHAR   81  C
## 74      21  KUMAON   85  C
## 75          IAF   87  C
## 76    9  GRENADIERS   90  C
## 77     14 MARATHA LI   92  C
## 78       2  DOGRA   96  C
## 79          IAF  108  C
## 80     163  FD REGT   2  D
## 81     67  FD REGT   5  D
## 82      16  MADRAS   5  D
## 83      7  CAVALRY   6  D
## 84     45  CAVALRY   9  D
## 85     9  ENGR REGT   9  D
## 86     4  SIKH LIU   11  D
## 87          IAF   16  D
## 88     4  GARH RIF   17  D
## 89       4/8  GR   25  D
## 90          ARTY   28  D
## 91    18  GRENADIERS   58  D
## 92      5  RAJ RIF   60  D
## 93          IAF   66  D
## 94       14  JAT   73  D
## 95       8 RAJ RIF   81  D
## 96        92  RR   85  D
## 97          IAF   87  D
## 98        SINGALS   88  D
## 99      14  RAJPUT   90  D
## 100   38 RR (10 MADRAS)   90  D
## 101    77  MED REGT   93  D
## 102     80  FD REGT   95  D
## 103       1/8  GR   7  E
## 104    22  MTN REGT   15  E
## 105      4  RAJPUT   15  E
## 106    22  MTN REGT   16  E
## 107      4  RAJPUT   17  E
## 108     5  FD REGT   19  E
## 109       5  SIKH   20  E
## 110      10  MAHAR   24  E
## 111      9  HORSE   28  E
## 112      5  RAJPUT   41  E
## 113  120 INF BN (BIHAR)   49  E
## 114      8  MAHAR   63  E
## 115    298  FD REGT   64  E
## 116     10  SIKH LI   69  E
## 117    513  AD REGT   71  E
## 118    9  GRENADIERS   71  E
## 119    9  PARA (SF)   73  E
## 120      1/11  GR   87  E
## 121       17  JAT   90  E
## 122      8  MADRAS   90  E
## 123   21  GRENADIERS   91  E
## 124    8 R&O FLT ARTY   94  E
## 125      14  SIKH   98  E
## 126          IN   9  F
## 127          IAF   11  F
## 128   52  PARA FD BTY   12  F
## 129     6  FD REGT   13  F
## 130   52  PARA FD BTY   15  F
## 131     5  FD REGT   16  F
## 132           -   17  F
## 133       5  JAT   19  F
## 134          IAF   19  F
## 135       3  JAT   21  F
## 136          IAF   22  F
## 137    8  GRENADIERS   23  F
## 138      9  PUNJAB   23  F
## 139     2  RAJ RIF   24  F
## 140         ARTY   25  F
## 141      15  DOGRA   27  F
## 142          IAF   27  F
## 143    9  EMGR REGT   28  F
## 144    93  MTN REGT   29  F
## 145      5/11  GR   29  F
## 146    5/5  GR (FF)   35  F
## 147        1/5 GR   37  F
## 148      17  HORSE   38  F
## 149       4/5  GR   50  F
## 150    19  GARH RIF   65  F
## 151         35 AR   68  F
## 152         11 RR   76  F
## 153      ARMY  AVN   81  F
## 154          IAF   86  F
## 155      3 PARA (SF)   88  F
## 156    5  ARMD REGT   89  F
## 157       2/8  GR   90  F
## 158     69  FD REGT   93  F
## 159       23 PUNJAB  106  F
## 160       6/8  GR   10  G
## 161       2/8  GR   11  G
## 162    99  MTN REGT   15  G
## 163          IAF   18  G
## 164      1  MADRAS   19  G
## 165       6/8  GR   19  G
## 166       4  PARA   21  G
## 167      5  ASSAM   22  G
## 168      10  DOGRA   31  G
## 169    5  MARATHA LI   35  G
## 170       7  PARA   35  G
## 171    71  ARMD REGT   35  G
## 172         9 JAT   52  G
## 173       25  RR   59  G
## 174       21  RR   72  G
## 175          IAF   72  G
## 176    6  GRENADIERS   93  G
## 177     14  PUNJAB   94  G
## 178    178  FD REGT   96  G
## 179     19  PUNJAB   97  G
## 180      2 PARA (SF)  101  G
## 181          IAF  103  G
## 182     7  CAVALRY   17  H
## 183     15  RAJPUT   23  H
## 184       4/5  GR   25  H
## 185       4/5  GR   30  H
## 186   106  ENGR REGT   31  H
## 187      1  DOGRA   35  H
## 188      7  MADRAS   35  H
## 189      10  BIHAR   39  H
## 190      102  BDE   42  H
## 191       12  JAT   51  H
## 192          IN   75  H
## 193          IAF   84  H
## 194          IAF   86  H
## 195          IAF   88  H
## 196       INT CORPS   91  H
## 197       1/4  GR   95  H
## 198       1/9  GR   10  I
## 199          IN   16  I
## 200      2  DOGRA   23  I
## 201      2  DOGRA   24  I
## 202       8  JAT   33  I
## 203       7  PARA   33  I
## 204          IAF   33  I
## 205   16  MARATHA LI   38  I
## 206        2/1 GR   69  I
## 207      3/11  GR   71  I
## 208    299  FD REGT   79  I
## 209         ARTY   82  I
## 210      ARMY  AVN   83  I
## 211       18 MADRAS   84  I
## 212    2  ENGR REGT   90  I
## 213      1 PARA (SF)   95  I
## 214          IAF   36  J
## 215     5  RAJ RIF   50  J
## 216     11  MADRAS   56  J
## 217    5  MARATHA LI   58  J
## 218      1/11  GR   70  J
## 219    9  PARA (SF)   72  J
## 220      19  SIKH   77  J
## 221       5  SIKH   80  J
## 222          IAF   81  J
## 223       25  RR   90  J
## 224    9  PARA (SF)   93  J
## 225       1/9  GR   96  J
## 226       8 JAK LI  104  J
## 227 62  INF BDE SIG COY   10  K
## 228      6  KUMAON   15  K
## 229     6  FD REGT   19  K
## 230       3/8  GR   22  K
## 231     2  RAJ RIF   22  K
## 232     16  CAVALRY   25  K
## 233     15  RAJPUT   25  K
## 234         ENGRS   29  K
## 235       3/4  GR   33  K
## 236       3/4  GR   37  K
## 237    58  ENGR REGT   38  K
## 238    1  MARATHA LI   69  K
## 239   22  GRANADIERS   78  K
## 240     2  RAJ RIF   80  K
## 241          EME   91  K
## 242    18  GARH RIF   93  K
## 243       1  NAGA   95  K
## 244   201  ENGR REGT   98  K
## 245          IAF   99  K
## 246          IAF  100  K
## 247     69  FD REGT   10  L
## 248       3/9  GR   23  L
## 249    40  MED REGT   25  L
## 250    40  MED REGT   25  L
## 251       3  PARA   33  L
## 252   19  MARATHA LI   38  L
## 253          IN   38  L
## 254       9  JAT   39  L
## 255       2/3  GR   71  L
## 256          IAF   75  L
## 257      14  RR BN   88  L
## 258     17  GUARDS   94  L
## 259    INF 6 RR 4 SKH   94  L
## 260        9 HORSE   82  M
## 261          IAF   86  M
## 262          IAF   89  M
## 263      1/11  GR   90  M
## 264       2  PARA   92  M
## 265         27 RR   95  M
## 266          IAF   84  N
## 267     13  PUNJAB   88  N
## 268          IN   92  N
## 269          IAF  100  N
## 270     12  JAK LI   87  O
## 271        7 BIHAR   94  O
## 272         <NA>  <NA> <NA>
martyrs=tables[8]$martyrs
str(martyrs)
## 'data.frame':  272 obs. of 5 variables:
## $ RANK : Factor w/ 15 levels "2/LT","BRIG",..: 9 10 3 8 8 6 13 1 1 1 ...
## $ NAME : Factor w/ 270 levels "A  BANDYOPADHYAY",..: 192 158 141 85 156 64 181 80 260 135 ...
## $ UNIT : Factor w/ 179 levels "-","1  DOGRA",..: 135 103 111 176 176 175 175 130 121 162 ...
## $ COURSE: Factor w/ 90 levels "1","10","100",..: 18 49 2 9 10 12 13 16 16 17 ...
## $ SQN  : Factor w/ 15 levels "A","B","C","D",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
attach(martyrs)
table(RANK)
## RANK
##   2/LT   BRIG   CAPT   COL FLG OFFR  FLT LT    LT  LT CDR 
##    43    1    74    7    2    19    23    5 
##  LT COL   MAJ  MAJOR PLT OFFR SQN LDR  SUB LT  WG CDR 
##    13    70    1    1    9    1    2
library(RColorBrewer)

table(RANK)
## RANK
##   2/LT   BRIG   CAPT   COL FLG OFFR  FLT LT    LT  LT CDR 
##    43    1    74    7    2    19    23    5 
##  LT COL   MAJ  MAJOR PLT OFFR SQN LDR  SUB LT  WG CDR 
##    13    70    1    1    9    1    2
hist(table(RANK),col = brewer.pal(9,"Oranges"),breaks = 15,xlab = RANK)

table(COURSE)
## COURSE
##  1 10 100 101 103 104 106 108 11 12 13 14 15 16 17 18 19  2 
##  1  6  2  1  1  1  1  1  5  2  3  2  7  6  5  4  9  3 
## 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 
##  2  3  7  5  4 10  1  2  4  3  1  2  8  2  8  1  6  5 
## 39  4 41 42 49  5 50 51 52 56 58 59  6 60 62 63 64 65 
##  3  2  1  1  1  2  2  1  1  2  2  1  2  1  1  2  2  1 
## 66 68 69  7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  8 80 81 82 
##  2  1  3  3  1  4  3  4  1  2  1  2  1  3  1  2  4  2 
## 83 84 85 86 87 88 89  9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
##  1  4  2  3  5  6  2  3 10  4  4  5  5  5  4  1  2  3
hist(table(COURSE),col = brewer.pal(9,"Oranges"),breaks = 15,xlab = RANK)